Všeobecné zásady ochrany osobných údajov.


Ochrana osobných údajov mojich klientov a iných fyzických osôb je pre mňa dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvam pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie – JUDr. Roman Frnčo, advokát, so sídlom: Uralská 11, 040 12 Košice, IČO: 46244671. Ak máte akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať telefonicky na + 421 905 650 150, e-mailom na advokat@frnco.sk alebo poštou na adrese môjho sídla. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je JUDr. Roman Frnčo, advokát, so sídlom: Uralská 11, 040 12 Košice, IČO: 46244671, + 421 905 650 150, advokat@frnco.sk. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadim primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR”), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na mňa vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavam Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.


Prečo spracúvam osobné údaje?


Spracúvanie osobných údajov je z mojej strany nevyhnutné najmä preto, aby som mohol:
- poskytovať právne služby klientom a vykonávať advokátske povolanie;
- plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
- chrániť oprávnené záujmy moje, mojich klientov a iných osôb.


Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvam osobné údaje?


Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžem spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu svojej činnosti.

Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na moju činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvam osobné údaje len na základe udeleného súhlasu.


Komu sprístupňujem vaše osobné údaje?


Osobné údaje mojich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujem len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. mojim zamestnancom, osobám, ktoré poverujem vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, mojim účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory mojej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Aj keď mám z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, som povinný prekaziť spáchanie trestného činu a takisto mám povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášam vaše osobné údaje?


Cezhraničný prenos vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľam.


Ako dlho uchovávam vaše osobné údaje?


Osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadim odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011.


Ako o vás získavam osobné údaje?


Ak ste môj klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavam priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch môžem získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. Ak nie ste môj klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavam od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžem osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.


Aké práva máte ako dotknutá osoba?


Ak o vás spracúvam osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvam osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu mojej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.


Spracúvanie súborov cookies


Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Moja webová stránka používa súbory cookies na účely sledovania štatistík týkajúcich sa webovej stránky. Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na mojej stránke.


Zmeny podmienok ochrany súkromia


Ochrana osobných údajov pre mňa nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré som vám povinný vzhľadom na moje spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujem možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dám do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Online poradňa

Potrebujete riešiť nejakú právnu vec a chcete sa poradiť? Napíšte mi. Platiť za radu budete až v prípade, ak sa na tom dohodneme.