Potrebujete právnu pomoc?
Ste na správnom mieste.

Poskytujem právne služby v oblasti:
  • obchodného práva
  • trestného práva
  • občianskeho práva
  • rodinného práva

Profil

Vítam Vás na mojej webovej stránke,

Som advokát so sídlom v Košiciach, pričom v advokácií nepretržite pôsobím už od roku 2012 a to najprv ako koncipient a od roku 2016 ako samostatný advokát. Poskytujem právne služby najmä v oblasti obchodného práva, trestného práva, občianskeho práva či rodinného práva. Venujem sa potrebám klientov z najrôznejších odvetví, ako sú podnikatelia v oblasti realít, IT či iných oblastí podnikania, ale zastupujem aj bežné fyzické osoby.
Teším sa na našu spoluprácu.

S úctou podpis Roman Frnčo JUDr. Roman Frnčo

Svoje právnické znalosti som nadobudol vo viacerých prestížnych advokátskych kanceláriách v Košiciach, čo mi umožnilo spoznať advokátske povolanie z mnohých strán.

2007 - 2012

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


2009

Právny praktikant v advokátskej kancelárii GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.


2012 - 2014

Advokátsky koncipient v kancelárii JUDr. Ivety Rajtákovej


2014 - 2016

Právnik, advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. a u jej partnerských advokátov


2015

Obhájenie titulu “JUDr.” na tému "Regulácia zbraní a streliva"


2016

Zloženie advokátskych skúšok


2019 - 2022

Predseda legislatívnoprávnej komisie v mestskej časti
Košice – Nad jazerom a člen legislatívnej komisie Mesta Košice

Právne služby

Poskytujem služby najmä v oblasti obchodného práva, trestného práva, občianskeho práva, či rodinného práva.

Obchodnoprávne spory
Všeobecná zmluvná agenda
Pripomienkovanie zmlúv
Vymáhanie pohľadávok
Trestnoprávna agenda
Registrácia ochranných známok
Pracovné zmluvy, dohody, dodatky k zmluvám, dohody o hmotnej zodpovednosti
Zmluvy o dielo
Záložné zmluvy
Zmluvy o spolupráce medzi IT spoločnosťami a fyzickými osobami - podnikateľmi
Komplexná agenda podnikateľov v oblasti realít
Zmluvy o tichom spoločenstve
Spory týkajúce sa nekalej súťaže, obchodného mena
Nájomné a podnájomné zmluvy
Autorské zmluvy
Sprostredkovateľské zmluvy
Postúpenie pohľadávok
Zmluvy o reklame
Likvidácia obchodných spoločností
Kúpne, darovacie zmluvy k nehnuteľnostiam
Trestná agenda - spísanie trestných oznámení, obhajoba, uplatnenie nárokov poškodených
Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Rozvodové konanie
Úprava styku s maloletými deťmi
Výživné
Vysporiadanie BSM
Určenie otcovstva
Schválenie úkonu maloletého dieťaťa
Zmeny priezviska maloletých detí
Zmluvy o zriadení vecného bremena
Spory s poisťovňami
Susedské spory
Dedičské veci
Spory o ochranu osobnosti
Zmluvy o pôžičke
Pracovnoprávne spory

Odmena

Právne služby v zásade poskytujem za odmenu. Najčastejšie je odmena dohodnutá ako pevne stanovená dohodnutá suma za úkon - napr. za právnu analýzu, za vypracovanie zmluvy, za spísanie žaloby, za zastupovanie na pojednávaní pred súdom. Je možné si dohodnúť aj iné formy odmeny ako sú paušálna odmena za vybavenie veci, podielová odmena či odmena za úkon počítaná na čas, ktorý je potrebný na poskytnutie úkonu.

Ceny sú uvedené len orientačne, vždy platí osobitná dohoda s klientom. Nie som platcom DPH.

Odmena za najbežnejšie služby

Spísanie bežnej kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti

170,- Eur

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným vrátane základného súdneho poplatku

300,- Eur

Prevzatie veci a vypracovanie analýzy

100 - 200,- Eur

Vypracovanie zmluvy

100 - 150,- Eur

Zastupovanie na pojednávaní v trvaní do 2 hodín

100 - 150,- Eur

Spísanie návrhu na súd v rodinnej veci

150 - 200,- Eur

Registrácia ochrannej známky (poplatok nezahrnutý)

100,- Eur

Online poradňa

Potrebujete riešiť nejakú právnu vec a chcete sa poradiť? Napíšte mi. Platiť za radu budete až v prípade, ak sa na tom dohodneme.